บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว16439 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือที่ อว 0209.5/ว 16440 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ.กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ม.เอกชน)

กลุ่มสาขาวิชา  วันที่ขึ้นบัญชี 
 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 วิศวกรรมศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 สถาปัตยกรรมศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 เทคโนโลยี  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   10 สิงหาคม 2566
   
 การแพทย์อื่น  5 เมษายน 2566
   
 ทันตแพทยศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 เภสัชศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 สาธารณสุขศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 พยาบาลศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 สัตวแพทยศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   10 สิงหาคม 2566
   
 เกษตรศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 วนศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 ประมง  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 สังคมศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   10 สิงหาคม 2566
   
 บรรณารักษศาสตร์  5 เมษายน 2566
   
 ศึกษาศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 นิติศาสตร์  5 เมษายน 2566
   
 การบัญชี  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 มนุษยศาสตร์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 วิจิตรศิลป์  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566
   
 ประยุกต์ศิลป์  5 เมษายน 2566
  6 กรกฎาคม 2566 
   
 อื่น ๆ  5 เมษายน 2566
   6 กรกฎาคม 2566