บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนดชื่อ - นามสกุล:   สาขา:       
ลำดับชื่อ - นามสกุลคุณวุฒิสาขาวิชาสาขาเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย/สถาบันสถานภาพสถานที่ติดต่อกลุ่มสาขาวิชาวันที่ขึ้นบัญชี
Data pager
Data pager
จำนวนรายการ:
PageSizeComboBox
select
  รายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 297.
1 รศ.กนิษฐา ภัทรกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. Ph.D. (Microbiology) อว. (อายุรศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (พยาธิวิทยาคลินิก)จุลชีววิทยา Bacteriology, Vaccinologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
2 รศ.กนิษฐา ภัทรกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. Ph.D. (Microbiology) อว. (อายุรศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (พยาธิวิทยาคลินิก)จุลชีววิทยา Bacteriology, Vaccinologyจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
3 รศ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ภ.บ. วท.ม. (เภสัชวิทยา) Ph.D. (Physiology & Pharmacology) สรีรวิทยาสรีรวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 5596 3112 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
4 รศ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ภ.บ. วท.ม. (เภสัชวิทยา) Ph.D. (Physiology & Pharmacology) สรีรวิทยาสรีรวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 5596 3112 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
5 รศ.จิรนันท์ วีรกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (กุมารเวชศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 5478 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
6 รศ.จิรนันท์ วีรกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (กุมารเวชศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 5478 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
7 รศ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. อว. (ตจวิทยา) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)ตจวิทยาตจวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ค. 2562
8 รศ.ชัยพร แผ่แพทยคุณ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 3739 5085-6 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
9 รศ.ชัยพร แผ่แพทยคุณ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 3739 5085-6 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
10 รศ.ชุมพล ว่องวานิช
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (ศัลยศาสตร์) อว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด) ศัลยศาสตร์หลอดเลือดศัลยศาสตร์หลอดเลือดมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
11 รศ.ชุมพล ว่องวานิช
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (ศัลยศาสตร์) อว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด) ศัลยศาสตร์หลอดเลือดศัลยศาสตร์หลอดเลือดมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
12 รศ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (ศัลยศาสตร์) Ph.D. (Medical Science (Vascular and Applied Surgery)) อว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)ศัลยศาสตร์หลอดเลือดศัลยศาสตร์หลอดเลือดมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
13 รศ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (ศัลยศาสตร์) Ph.D. (Medical Science (Vascular and Applied Surgery)) อว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด)ศัลยศาสตร์หลอดเลือดศัลยศาสตร์หลอดเลือดมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
14 รศ.ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (พยาธิวิทยาคลินิก) ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
15 รศ.ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (พยาธิวิทยาคลินิก) ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
16 รศ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (กุมารเวชศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
17 รศ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (กุมารเวชศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
18 รศ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. (Biology) D.Sc. (Immunology and Infectious Diseases)จุลชีววิทยาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2354 7165 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
19 รศ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ภ.บ. Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)เภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร เภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0 2644 8679-81, 0 2644 8685 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
20 รศ.เรวัต พันธุ์วิเชียร
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (อายุรศาสตร์) อว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)อายุรศาสตร์อายุรศาสตร์ทั่วไป,อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ค. 2562
21 รศ.วรางคณา กีรติชนานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ การหายใจและภาวะวิกฤต ระบบหายใจ)อายุรศาสตร์อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
22 รศ.วรางคณา กีรติชนานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ การหายใจและภาวะวิกฤต ระบบหายใจ)อายุรศาสตร์อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
23 รศ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยากระจกตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
24 รศ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยากระจกตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
25 รศ.สุรีย์มาศ บัวเทศ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน) Ph.D. (Parasitology) ปรสิตวิทยาปรสิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
26 รศ.สุรีย์มาศ บัวเทศ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน) Ph.D. (Parasitology) ปรสิตวิทยาปรสิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2201 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
27 ศ.โกสุม จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (เคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) Ph.D. (Biochemistry and Molecular Genetics)ชีวเคมี**ชีวเคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทย์ศาสตร์ โทร. 0 2260 2122-4 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
28 ศ.โกสุม จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (เคมี) วท.ม. (ชีวเคมี) Ph.D. (Biochemistry and Molecular Genetics)ชีวเคมี**ชีวเคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทย์ศาสตร์ โทร. 0 2260 2122-4 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
29 ศ.ชิงชิง ฟูเจริญ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (อายุรศาสตร์) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (อนุสาขาโรคข้อและ รูมาติสซั่ม)อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 4334 8360-8, 0 4320 2000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
30 ศ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
พ.บ. ป.ชั้นสูง(การแพทย์คลินิก) วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)ออร์โธปิดิกส์ออร์โธปิดิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5394 5544 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
31 ศ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (พยาธิวิทยาคลินิก) พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
32 ศ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (พยาธิวิทยาคลินิก) พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
33 ศ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
พ.บ. วว. (สาขาอายุรศาสตร์) วว. (เวชศาสตร์ป้องกัน)อายุรศาสตร์โรคพิษสุนัขบ้า, HIV, โรคติดเชื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร.0 2215 0871-3 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
34 ศ.เผด็จ สิริยะเสถียร
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และสุขวิทยา Ph.D. (Molecular Biology) ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
35 ศ.เผด็จ สิริยะเสถียร
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และสุขวิทยา Ph.D. (Molecular Biology) ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183, 0 2256 4462 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
36 ศ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
B.Sc.(Biology) ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลีนิค) M.D. วว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)พยาธิวิทยา กายวิภาค**พยาธิวิทยากายวิภาคมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โทร. 0 2248 3183 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.ค. 2562
37 ศ.มานพ พิทักษ์ภากร
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. อว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
38 ศ.มานพ พิทักษ์ภากร
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. อว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
39 ศ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
40 ศ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. วว. (จักษุวิทยา) จักษุวิทยาจักษุวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 7445 5000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
41 ศ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
พ.บ. ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์) วว. (อายุรศาสตร์) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ การหายใจ) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (เวชบำบัดวิกฤต) อายุรศาสตร์ทั่วไป**อายุรศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 4323 6808, 0 4324 4700 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
42 ศ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
พ.บ. ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์) วว. (อายุรศาสตร์) วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ การหายใจ) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) อว. (เวชบำบัดวิกฤต) อายุรศาสตร์ทั่วไป**อายุรศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 4323 6808, 0 4324 4700 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
43 ศ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
พ.บ. M.Sc.(Molecular Biology) Ph.D.(Biomedical Sciences)ชีวเคมี**ชีวเคมีกระดูก และออร์โธปิดิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2252 4986, 0 2256 4482 ต่อ 4122 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
44 ศ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
พ.บ. M.Sc.(Molecular Biology) Ph.D.(Biomedical Sciences)ชีวเคมี**ชีวเคมีกระดูก และออร์โธปิดิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2252 4986, 0 2256 4482 ต่อ 4122 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
45 ศ.สิริจิต วงศ์กำชัย
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (อายุรศาสตรเขตร้อน) ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตร้อน)ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
46 ศ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. American Board of Internal Medicine American Board of Endocrinology Certified Diabetes Educatorอายุรศาสตร์** (โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม)โรคต่อมไร้ท่อและ เมแทบอลิซึมมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
47 ศ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. American Board of Internal Medicine American Board of Endocrinology Certified Diabetes Educatorอายุรศาสตร์** (โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม)โรคต่อมไร้ท่อและ เมแทบอลิซึมมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000, 0 2200 3000 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค. 2561
48 ศ.สุปราณี นิรุตติศาสตร์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิสัญญีวิทยา) วว. (วิสัญญีวิทยา) อว. (วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก) อว. (การระงับปวด)วิสัญญีวิทยาวิสัญญีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4295 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
49 ศ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์) วว. (จิตเวชศาสตร์)จิตเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 4323 7909, 0 4324 2342-6 ต่อ 3239, 3210 21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.พ. 2562
50 รศ.พิชัย ลีระศิริ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
พ.บ. (Biology) ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สูตินรีเวช, เวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7000 21 : แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี.ค. 2562